Še 0.0 do brezplačne dostave

Splošni pogoji poslovanja

NATEČAJ POSTANI UMETNIK VUČKO SVETA

Splošni pogoji sodelovanja in pravila natečaja »Postani umetnik Vučko sveta«

 1. Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja »Postani umetnik Vučko sveta« za najbolj izvirne copate (v nadaljevanju natečaj) je Vučko d.o.o., Stranska vas 17, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju organizator). 

2. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj bo potekal od 13. 6. 2023 do 10. 7. 2023 do 23.59 po času organizatorja. Vse informacije o natečaju so dostopne na spletnem mestu www.vucko.si.

3. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov 

Z oddajo soglasja k tem splošnim pogojem uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse zahtevane in posredovane podatke v natečaju (npr. ime in priimek, elektronski naslov ipd.) obdeluje v skladu z varstvom osebnih podatkov Vučko, kot je opredeljeno v Splošnih pogojih poslovanja organizatorja in v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Organizator bo osebne podatke, ki o jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:

 • izvedba natečaja v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu izbora;
 • objava nagrajencev na spletni strani organizatorja in drugih socialnih platformah organizatorja;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja sodelujočih;
 • statistične in tržne analize in raziskave; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih, SMS/MMS, e-mailu, notifikacijskih sporočilih in telefonskih klicev.
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
 • segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
 • prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si organizator lahko zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. 

Organizator lahko za obdelavo osebnih podatkov uporabljajo CRM, e-mail marketing, marketing avtomation ali druga trženjska orodja in sisteme za kar lahko uporabijo pogodbene pod obdelovalce.

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Za izbris podatkov iz sistema marketinškega obveščanja nam uporabnik piše na info@vucko.si.

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

4. Sodelujoči

V natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe.

Z izpolnitvijo podatkov in oddajo slike copat preko obrazca za sodelovanje, sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradnem natečaju in se s tem strinja z pravili za sodelovanje v natečaju.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator 1 pravico presoditi primer in izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

Sodelujoči lahko v času trajanja nagradnega natečaja zahteva preklic sodelovanja v natečaju. Preklic izvede tako, da pošlje odjavno elektronsko pošto s pripisom »Postani umetnik Vučko sveta - preklic« na info@vucko.si

5. Potek sodelovanja in nagrade

Posameznik lahko sodeluje v natečaju tako, da nariše izvirne, unikatne copate. Predlogo za ustvarjanje sodelujoči najdejo v knjižici z naslovom Ustvarjalnost ne pozna meja ( v digitalni obliki je knjižica dostopna tudi TUKAJ). Copate fotografira ter odda fotografijo preko obrazca za sodelovanje v natečaju. V obrazcu sodelujoči obvezno izpolni tudi naslednje podatke: ime in priimek otroka, naslov (ulica in ulična številka, pošta in poštna številka), ime, priimek in kontaktni e-naslov odgovorne osebe oz. zastopnika. Predlogo z narisanimi copati sodelujoči shranijo, saj jo v kolikor so izbrani na natečaju pošljejo organizatorju.

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali v skladu s pravili, bo komisija organizatorja v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku izbrala najbolj izvirne copate in deset (10) nagrajencev.

O izboru bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih, ki vsebuje tudi osebne podatki kontaktne osebe, se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo tri osebe zaposlene na sedežu organizatorja. Rezultati izbora komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.

6. Nagrada

V nagradnem natečaju bo podeljenih deset (10) personaliziranih copat.

Število nagrad je omejeno. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo (pravno ali fizično), razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na enega od njegovih staršev ali na zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve enega od staršev ali zakonitega zastopnika.

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Organizator bo nagrajence obvestil o nagradi v roku petnajst (15) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja po elektronski pošti.

Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena na spletni strani organizatorja ter na drugih socialnih platformah organizatorja in v e-poštnih sporočilih natečaja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani organizatorja najkasneje v roku 10 dni po zaključku natečaja.

8. Upravičenost do nagrade in prevzem nagrade

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku osmih (8) dni po obvestilu o nagradi na poziv organizatorja po elektronski pošti pošlje vse zahtevane podatke in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.

Če nagrajenec najpozneje v roku osmih (8) dni po obvestilu ne posreduje svojih podatkov, ki jih organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali če se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradnem natečaju in/ali da je kršil te pogoje, ali če nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najpozneje v roku osmih (8) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz tega nagradnega natečaja, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

● se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili,

ali

● se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradnega natečaja.

9. Škoda in višja sila

Sodelujoči sodeluje v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali koriščenja oz. uporabe nagrade.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Sodelujoči v natečaju se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanim s sodelovanjem v natečaju in koriščenjem nagrade (npr. stroškom prevzema nagrade).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v natečaju sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora ustrezno obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

10. Dokončnost rezultatov nagradnega natečaja

Rezultati nagradnega natečaja so dokončni, pritožba ni mogoča. Če se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v natečaju in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

12. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani

Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani,  družbenih omrežij ali drugih spletnih platform. Poleg tega organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v tem natečaju, ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

13. Izločitev iz nagradnega natečaja

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz natečaja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam ipd.).

14. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe natečaja rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradnega natečaja so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

15. Objava pravil

Pogoji natečaja so objavljeni na https://www.vucko.si/pogoji-poslovanja.

16. Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na zgoraj objavljenih spletnih straneh, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@vucko.si

17. Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja naprej, to je od dne 6. 6. 2023, in so v času nagradnega natečaja na vpogled udeležencem na www.vucko.si

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji spletne trgovine Vučko so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Z oddajo naročila za nakup izbranih artiklov na našem spletnem mestu se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja in nakupa. 

Pogoji nakupa na spletnem mestu www.vucko.si 

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu www.vucko.si (v nadaljevanju: Pogoji) in se z njimi strinja. 

Spletno prodajo na www.vucko.si izvaja podjetje Vučko d.o.o., Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Ljubljana št.vl. 1/34563/00 z matično številko 1623290. Vučko d.o.o. je zavezanec za plačilo DDV-ja (ID za DDV:SI38446626). 

Spletna trgovina www.vucko.si vam preko spleta omogoča nakup lahke obutve – copat za šolo in dom, kar je razvidno iz prikaza na podstraneh prodajnega programa, ki je predstavljen tudi v glavnem meniju. Na spletnem mestu www.vucko.si si lahko ogledate našo ponudbo, informacije o artiklih in cene. Pogoji nakupa so določeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. 

Naročanje 

Spletni nakup v spletni trgovini www.vucko.si se lahko opravi kot gost ali kot registrirani uporabnik. Za nakup kot registrirani uporabnik koliknite na ikono ˝osebe˝ zgoraj desno in si registrirajte uporabniški profil. V uporabniškem profilu boste lahko preverili zgodovino svojih nakupov. 

Po pregledu ponudbe ob izbranih artiklih uporabnik izbere možnost "Dodaj v košarico". Izbrani artikli so zbrani v košarici (zavihek desno zgoraj), ki jo lahko uporabnik kadarkoli preveri in v njej uredi artikle (spremeni količino in/ali jih odstrani iz seznama). Uporabnik naročilo zaključi s klikom na gumb »Na blagajno«, kjer pregleda seznam izbranih izdelkov. V košarici uporabnik v 4 korakih opravi celoten nakup:

1. korak: uporabnik pregleda svoje naročilo (seznam in količino artiklov) in ga poljubno spremeni; v primeru spremembe količine se znesek v košarici avtomatsko preračuna. V tem koraku lahko uporabnik vnese Promo kodo za popust, ki jo je predhodno prejel od ponudnika in tako izkoristi dodaten popust. Popust se obračuna s klikom na gumb “Potrdi”, ko je uporabnik vnesel Promo kodo. Promo kode so lahko omejene s časom veljavnosti, številom in vrednostjo. 

S klikom na gumb »Nadaljuj z naročilom« uporabnik nadaljuje nakupni postopek v 2. korak. 

2.korak: izbira načina nakupa. Možen je Nakup brez registracije. V primeru nakupa brez registracije uporabnik opravi nakup kot gost, kar pomeni da v naslednjih korakih poda le še podatke, ki so potrebni za oddajo naročila. To pomeni, da tekom nakupa ni bil ustvarjen uporabniški račun, s katerim bi se lahko v prihodnje prijavil v spletno trgovino. 

3. korak: uporabnik vnese podatke o e-pošti, izbere način dostave (dostava preko dostavne službe -strošek pošiljanja bo prikazan pred oddajo naročila), vnese osebne podatke ime in priimek, naslov za dostavo (naslov, poštna številka, mesto in država) in telefonsko številko. V primeru, da uporabnik želi račun na podjetje, mora to označiti s kljukico ter dopisati podatke podjetja: vpiše ime podjetja, davčna številka in ali je zavezanec za DDV. 

Na naslednji korak uporabnik nadaljuje s klikom na gumb “Naprej na plačilo”. 

4. korak: uporabnik izbere način plačila (po predračunu, po povzetju ali kreditna kartica ), označi, da se strinja s splošnimi pogoji in s klikom na gumb »Potrdi« zaključi nakup in izvede naročilo. Uporabniku se prikaže potrditev nakupa, hkrati prejme tudi sporočilo o potrditvi nakupa s povzetkom nakupa na e-naslov, katerega je vpisal v košarici. Pri izbiri plačila s kreditno kartico , je uporabnik ustrezno preusmerjen na vmesnik, kjer do konca izvede plačilo in se mu po uspešno izvedenem plačilu prikaže potrditvena stran nakupa. Hkrati na vpisan e-naslov prejme povzetek naročila. 

Z uporabnikovo potrditvijo in izvedbo naročila v 4. koraku nakupnega postopka podjetje Vučko d.o.o. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. 

Pred potrditvijo Vučko d.o.o. naročilo pregleda in si pridržuje pravico do zavrnitve v primeru, da artikla ni več na zalogi ali očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave lahko Vučko d.o.o. pokliče kupca na njegovo telefonsko številko, ki jo je vnesel v košarici. 

Kupoprodajna pogodba med Vučko d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Vučko d.o.o. potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za podjetje Vučko d.o.o. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Z oddajo naročila kupec jamči za točnost podatkov in hkrati potrjuje pogoje poslovanja ter jih nepreklicno in izključno priznava in sprejema kot sestavni del njegovega naročila. 

Naročil, ki so odpremljena, naknadno ni več možno kakorkoli spreminjati.

Potrjeno naročilo oziroma sklenjena pogodba se v elektronski obliki nahaja na sedežu podjetja Vučko d.o.o., Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija. 

Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na e-naslov info@vucko.si ali po telefonu na št. + 386 1 7878 514. 

Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva pri naročanju se ne razlikujejo od osnovne tarife. 

Stvarne napake, reklamacije, servis in garancija 

V skladu z ZVPot podjetje Vučko d.o.o. nosi odgovornost za stvarne napake na blagu. 

Kupec mora podjetje Vučko d.o.o. o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v roku dveh mesecev od odkritja napake in hkrati omogočiti pregled blaga. Vučko d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po poteku z zakonom določenega roka od prevzema blaga. Zakonsko določen rok je dve leti. 

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na blagu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. 

V podjetju Vučko d.o.o. se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času, v obojestransko zadovoljstvo in v skladu z zakonsko veljavnimi določili. 

Reklamacijo (vračilo napačnega, nepopolnega ali poškodovanega blaga) javite z obrazcem za vračilo izdelka preko e-pošte info@vucko.si ali preko telefona na št. +386 1 7878 514. 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Dobavitelj artikla jamči za kakovost v garancijskem roku, če se uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski roki so po splošnem pravilniku in začnejo teči z dnem prevzema blaga s strani kupca. Obrazec za vračilo artikla v garanciji se nahaja tukaj (https://www.vucko.si/s/u/obrazec-za-vracila-in-zamenjave-izdelka-vucko.pdf). 

Vučko d.o.o. je organiziran na sedežu podjetja na Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih napak in samostojno odloča o reševanju reklamacij, o zamenjavi izdelka z napako, razen v primerih, kjer je označeno drugače. 

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. 

Kupec mora ob uveljavljanju reklamacije dostaviti z izdelki tudi in račun, kjer je naveden datum nakupa, št. računa. 

Napake in škode, povzročene zaradi napačne uporabe izdelka, ki ga dobavlja Vučko d.o.o., niso pokrite z garancijskimi pogoji. 

Popravila izvajamo v zakonsko določenem času hitro in kakovostno. 

Cene 

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba in cene v spletni trgovini Vučko ažurirajo in spreminja pogosto. 

Vse cene so prikazane v EUR in vključujejo DDV, ki je jasno naveden na končnem obračunu. Cene in ostale ugodnosti (akcije, popusti, odprodaje …) veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Navedene cene veljajo le za nakup preko spletne trgovine www.vucko.si in za spodaj navedene načine plačila pod navedenimi pogoji. 

Vučko d.o.o. si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila. 

V primeru, da je podatek o ceni napačen oz., da se cena spremeni med obdelavo naročila, Vučko d.o.o. kupcu omogoči odstop od nakupa. 

Cena promocijskih copatov, tekstila, vezenja ali tiska se določi ob prejemu povpraševanja. 

Načini plačila 

V spletni trgovini www.vucko.si so na voljo naslednji načini plačila:

 • po povzetju - pri plačilu po povzetju kupec plača provizijo Pošti Slovenije. Višina provizije se določa po veljavnem ceniku Pošte Slovenije https://www.posta.si/ceniki ali GLS dostave, (pri plačilu nad 50 EUR je poštnina brezplačna)
 • po predračunu - po nakupu na vpisan e-naslov prejmete podatke za plačilo, na podlagi katerih izvedete plačilo ( pri plačilu nad 50 EUR je poštnina brezplačna) 
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (pri plačilu nad 50 EUR je poštnina brezplačna). Sprejemamo kartična plačila Mastercard, Visa in BA Maestro. 
 • Paypal

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika obvestite na info@vucko.si ali na št. + 386 1 7878 514 za kreditiranje kartice ali vračila kupnine. 

**Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave.

Pri izbranem plačilu »po predračunu« boste v svoj elektronski predal prejeli podatke za izvedbo plačila: znesek plačila, transakcijski račun, referenco oz. sklic in namen plačila. V tem primeru boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom UPN (obrazec) na banki, pošti ali preko svoje spletne banke. Po opravljenem plačilu nam lahko zaradi hitrejše obravnave naročila na e-naslov info@vucko.si pošljete potrdilo o plačilu. Prejeti predračun je potrebno poravnati najkasneje v 3 delovnih dneh, v nasprotnem bo Vučko d.o.o. naročilo preklical. 

Plačilo na TRR podjetja Vučko d.o.o. se uredi na podlagi podatkov, ki jih uporabnik prejme v primeru izbire plačila Po predračunu. 

Darilni boni Vučko 

 • Darilni bon je darilna kartica, ki ga Vučko proti plačilu pošlje kupcu v fizični ali elektronski obliki. Vsak darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno serijsko številko), prodajalec (Vučko d.o.o.) pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup prek spletne trgovine Vučko. 
 • Vrednostni bon je moč kupiti v spletni trgovini Vučko. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih artiklov. V primeru, da potrebujete darilni bon takoj lahko za pomoč pišete na info@vucko.si. Veljavnost darilnega bona je 12 mesecev od izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu to drugače označeno. 
 • Menjava vrednostnega bona za gotovino ni možna. Bon ni potrebno unovčiti v celotnem znesku ob enkratnem nakupu, preostala vrednost bona se prenese na naslednji nakup. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti bona, mora imetnik bona razliko doplačati. 
 • Uporaba darilnega bona: Izberite izdelke, ki jih želite kupiti in jih dodajte v košarico. V spletni blagajni v polje "promo koda'' vpišite kodo darilne kartice in kliknite ''potrdi''. Vrednost bona se vam odšteje od končnega zneska košarice. 
 • Znotraj enega spletnega naročila vam omogočamo uporabo le enega darilnega bona. 

Kode za popust 

Koda za popust oziroma promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu prek spletne trgovine Vučko. Aktivno kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, v elektronskem sporočilu Vučko ali drugih medijih. Koda prinaša različne ugodnosti, od različnih darilc do popustov. Vsakršna koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v omejenem določenem roku, sicer je neveljavna. Kupec lahko ob enem naročilu uporabi le eno kodo tudi če je hkrati aktivnih več kod, ki prinašajo različne ugodnosti. 

Uporaba kode za popust: 

 • Izberite izdelke, ki jih želite kupiti in jih dajte v košarico. 
 • Na zaključku blagajne v okence ''promo koda'' vpišete kodo za popust in kliknete gumb ''potrdi''. 
 • Za en nakup je možno uveljaviti le eno kodo za popust. 
 • Ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati. 

Znižanja in posebne ponudbe

Vsa znižanja in posebne ponudbe vključno s kodami popustov veljajo samo za kupce b2c razen če ni na promociji drugače opredeljeno. Promocije za b2b kupce so posebne promocije, ki so posebej oglaševane za kupce b2b.

Kupcu se ob nakupu artikla, za katerega velja več znižanj, upošteva znižanje, ki je za kupca najugodnejše. Popusti se ne seštevajo, razen če je na promociji izrecno določeno drugače.

Znižanja in ponudbe veljajo zgolj za nakupe opravljene v obdobju, kot je opredeljeno na promociji. Izven določenega časovnega obdobja promocije, uveljavljanje te promocije ni mogoče.

Kuponi na prodajnih mestih Vučko po Sloveniji

Kuponi veljajo znotraj vnaprej določenega časovnega obdobja in za prodajno mesto, ki je navedeno na kuponu. Na kuponu je zapisana tudi vrednost kupona. Izplačilo vrednosti kupona ni mogoča. 

Zamenjave in vračila

V primeru zamenjave velikosti copatov, za katere je bil uveljavljen kupon, se vrednost kupona kupcu upošteva. Kupec lahko opravi zamenjavo velikosti copatov brez doplačila. 

V primeru vračila blaga ali odstopa od pogodbe se kupcu izplača enak znesek, kot je bil pri plačan s strani kupca. Vrednosti kupona ni mogoče izplačati.

V primeru vračila artikla in nakupu drugega artikla, oziroma t.i. zamenjavi artikla za izdelek iz druge kategorije, velja pravilo vračila. Kupcu se torej vrednost kupona pri takšnem ponovnem nakupu ne upošteva. Kupec plača razliko med novo vrednostjo nakupa ter zneskom, ki ga je kupac plačal pri prvem nakupu.

Dostava in prevzem 

Dostava je možna na naslove v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Kupec v primeru naročanja v tujino nosi vse nastale morebitne stroške uvoznih dajatev. Naročeno blago, ki je na zalogi, bomo v dostavo oddali v največ 3 delovnih dneh po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu v primeru izdelave predračuna, če ni drugače označeno. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša, zato prosimo za razumevanje. Če naročenega blaga trenutno ni na zalogi, vas bomo obvestili po elektronski pošti ali telefonu. 

Dostava se izvaja v sodelovanju s Pošto Slovenije ali drugim dostavljavcem. Če vas v času dostave ni doma, lahko naročene artikle prevzamete v skladu s pravili dostavne službe. 

Stroški dostave, račun 

Stroške pakiranja in dostave plača kupec. Strošek se izračuna glede na veljaven cenik in maso pošiljke po veljavnem ceniku Pošte Slovenije https://www.posta.si/ceniki. Strošek pošiljanja bo izračunan in ločeno prikazan pred oddajo naročila. DDV je vključen v ceno dostave. 

Pošta Slovenije

Slovenija

 

Hrvaška

 

Avstrija 

 

Nemčija

 

z ddv

brez ddv

z ddv

brez ddv

z ddv

brez ddv

z ddv

brez ddv

do 0,5kg

1 paket

4,34 €

3,56 €

9,86 €

6,68 €

16,41 €

13,45 €

17,34 €

14,21 €

0,5 – 2kg 

1 paket

5,98 €

4,90 €

9,90 €

8,11 €

16,41 €

13,45 €

17,34 €

14,21 €

2 – 5 kg

1 paket

7,07 €

5,80 €

11,23 €

9,20 €

18,88 €

15,48 €

19,96 €

16,36 €

5 – 10kg

1 paket

8,35 €

6,84 €

14,97 €

12,27 €

21,34 €

17,49 €

22,57 €

18,50 €

**Cene veljajo za predhodno plačilo. Za plačilo po povzemu dodaten strošek 1,10€ z ddv. Tranzitni časi pri pošiljkah so določeni s strani Pošte Slovenije.

GLS

SLOVENIJA

HRVAŠKA

AVSTRIJA

NEMČIJA

z ddv

brez ddv

z ddv

brez ddv

z ddv

brez ddv

z ddv

brez ddv

do 0,5kg

1 paket

4,45 €

3,65 €

10,52 €

8,61 €

14,62 €

11,98 €

14,62 €

11,98 €

do 2 kg

1 paket

4,46 €

3,66 €

10,52 €

8,61 €

14,62 €

11,98 €

14,62 €

11,98 €

2 – 5kg 

1 paket

4,85 €

3,98 €

10,66 €

8,74 €

16,48 €

13,51 €

16,48 €

13,51 €

5 – 10 kg

1 paket

5,32 €

4,36 €

11,24 €

9,21 €

17,30 €

14,18 €

17,30 €

14,18 €

**Cene veljajo za predhodno plačilo. V primeru plačila po povzetju je doplačilo 0,55€ z ddv ozoroma 0,45€ brez ddv. Tranzitni čas je določen s strani dostavne službe GLS. 

Stroški pakiranja in dostave se obračunajo že pri nakupu v spletni trgovini www.vucko.si. Ob nakupu nad 50€ je kupec opravičen stroškov pakiranja in dostave. 

Kupec prejme blago dostavljeno na naslov v skladu s pravili dostavne službe. 

Ob prejemu dostavljenega blaga bo kupec prejel tudi račun na elektronski naslov, naveden ob oddaji naročila, z vsemi podatki in v skladu s pogoji prodaje, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila. 

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. 

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila, ker kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov Vučko d.o.o. ne bo upošteval. 

Kupec lahko izbere tudi možnost osebnega prevzema naročenih izdelkov, v tem primeru stroškov dostave ni. 

Spremembe naročila in preklic naročila

Naročilo lahko kupec ob določenih pogojih prekliče ali spremeni tako, da v sprejemljivem času od oddaje prvega naročila odda novo naročilo in nam hkrati na e-mail spletna.trgovina@vucko.si sporoči katero naročilo želi, da podjetje Vučko d.o.o. upošteva (v sporočilu kupec nujno navede številke naročila in opis nastale situacije iz katere je jasna željena sprememba). Vučko d.o.o. si pridržuje pravico glede na splošne pogoje, ki določajo nepreklicno sklenjeno kupoprodajno pogodbo ob oddaji naročila, da spremembo naročila upošteva zgolj v kolikor naročilo še ni bilo obdelano in pripravljeno za odpremo ali spremembe zavrne v kolikor bi spremembe povzročile nesorazmerno količino dodatnega dela in/ali stroškov, ki bi nastali z organizacijo spremembe. V kolikor je naročilo kupca že v pošiljanju preklic ali kakršna koli sprememba ni mogoča.

Odstop od pogodbe 

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe in v tem času pošlje pisno obvestilo o odstopu (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Vučko d.o.o, Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, e-pošta info@vucko.si, telefon: + 386 1 7878 514 o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe/pisno po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik uporabi priloženi vzorec-odstopni obrazec, ki je potrošniku na voljo tukaj (https://www.vucko.si/s/u/obrazec-za-vracila-in-zamenjave-izdelka-vucko.pdf). 

V primeru odstopa od pogodbe nosi potrošnik neposredne stroške vračila blaga. 

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopa, mora blago vrniti na naslov podjetja Vučko d.o.o. čimprej oz. najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago mora kupec vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in kopijo originalnega računa. V primeru vračila delne količine naročenih artiklov, kadar se znesek naročenih artiklov zniža pod mejo zneska za brezplačno poštnino, kupcu zaračuna oz odšteje od zneska vračila prvo ne zaračunano poštnino. 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.c člena nima pravice do odstopa. ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe (43b. čl. ZVPot) in sicer: pri blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. To velja za vse artikle izdelane po naročilu stranke in personalizirane artikle. 

Vučko d.o.o. vrne kupnino v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu. Vučko d.o.o. ima pravico zadržati vračilo prejete kupnine do prevzema vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. 

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov. 

DRUGO - OPOZORILA

OPOZORILO artikel “Tekstilni flomastri”.

Tekstilni flomastri so namenjeni uporabi za kreativne namene; vseeno pa je potrebna posebna pozornost ob uporabi tega izdelka, zato, da preprečite kakršno koli nezaželjeno/nenamerno škodo. Prosimo, da pozorno preberete navodila za uporabo in jih upoštevate preden pričnete z uporabno.

Nevarnost za prenos barve: barva tekstilnega flomastra se lahko ob neprevidnem ravnanju prenese tudi na oblačila ali druge tkanine. Priporočamo da prostor in osebe, ki bodo uporabljale tekstilni flomaster ustrezno zaščitite.

Primernost tekstilnega flomastra za izbrano tkanino: pred uporabo tekstilnega flomastra se prepričajte, da je flomaster primeren za uporabo na izbrani tkanini. Nekatere tkanine so lahko bolj nagnjene k razlitju barve ob stiku z barvo flomastra. Priporočamo testno uporabo tekstilnega flomastra na skritem delu tkanine preden pričnete z uporabo in barvanjem na večjih površinah.

Navodila za nego in vzdrževanje ter primerna uporaba

Po uporabi tekstilnega flomastra, sledite navodilom za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba, kot je navedena v navodilih lahko vodi do povečanega prenosa barve na druge površine in/ali tkanine, do poškodbe blaga ali drugih neželenih posledic.

Odgovornost

Z nakupom in uporabo tekstilnega markerja, se stranka strinja in zaveda, da podjetje Vučko d.o.o. ne more biti odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo; vklučno s škodo, ki je posledica prenosa barve, poškodbe blaga ali kakršne koli druge izgube, ki bi izhajala iz uporabe tega tekstilnega flomastra.

Podjetje Vučko d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli škodo, ki jo lahko povzroči uporaba tekstilnega flomastra.

Pritožbe in spori 

Vučko d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotavljati učinkoviti sistem obravnavanja pritožb. 

V primeru težav se kupec lahko poveže s podjetjem Vučko d.o.o. telefonsko na številko +386 1 7878 514 ali po elektronski pošti na info@vucko.si 

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Vučko d.o.o. bo v sedmih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga obveščal o poteku postopka. 

Morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine www.vucko.si med kupcem in Vučko d.o.o., bosta stranki prvenstveno reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče Ljubljana. 

Vučko d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve. 

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS), podjetje Vučko d.o.o. ne priznava pristojnosti izvajalcev IRPS za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom. Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna tukaj. 

Varovanje osebnih podatkov 

S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, obveščanja o novostih) in ostalo potrebno komunikacijo. 

Podjetje Vučko d.o.o. se obvezuje, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ustrezna zaščita pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb). Kljub ustreznim tehničnim in organizacijskim postopkom za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo, Vučko d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi sam uporabnik, s tem, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno originalno opremo svojega računalnika, ki je posodobljena in protivirusno zaščitena. 

Za potrebe poslovanja podjetje Vučko d.o.o. zbira naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu www.vucko.si. Vučko d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki. 

O piškotkih in njihovi uporabi 

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Piškotki niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja uporabnikov spletne strani glede njihove uporabe. Preberi več – link na piškotke 

Osnovni podatki o ponudniku storitev spletne trgovine: 

Naziv: Vučko d.o.o. 
Naslov: Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica 
Spletna stran: www.vucko.si 
E-pošta: info@vucko.si 

Telefon: 
Pritožbe in spori: +386 1 7878 514 
Trgovina: +386 1 7878 514 

Identifikacijska številka za DDV: SI38446626 
Matična številka: 1623290 
Transakcijski račun: SI56 0310 8100 0592 344 

Vučko d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja spletne trgovine Vučko kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila. Obstaja možnost barvnega odstopanja slik na tej strani z barvami dejanskega produkta, kar je lahko posledica fotografiranja ali različnih nastavitev prikazovanja na monitorju.

 

SPLOŠNI POGOJI  ZA B2B STRANKE

 

Splošna določila

Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s pravnimi osebami preko spletne strani družbe VUČKO proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Stranska vas ob Višnjici 017, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 1623290000, davčna številka 31242588, ID za DDV SI38446626. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Postopek nakupa je enak za pravne osebe in fizične osebe, le da pred prvim nakupom ustvarite B2B račun, ki vam ga aktiviramo po pregledu poslovnih podatkov in vašem strinjanju s splošnimi pogoji poslovanja za pravne osebe. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za sklepanje kupoprodajnih pogodb z uporabo informacijske tehnologije.

Pogoji nakupa na spletnem mestu www.vucko.si

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu www.vucko.si (v nadaljevanju: Pogoji) in se z njimi strinja.

Spletna trgovina www.vucko.si vam preko spleta omogoča nakup lahke obutve za šolo in dom in ostalih izdelkov in storitev, kar je razvidno iz prikaza na podstraneh prodajnega programa, ki je predstavljen tudi v glavnem meniju. Na spletnem mestu www.vucko.si si lahko ogledate našo ponudbo, informacije o artiklih in cene.

Dostopnost informacij

Podjetje se zavezuje, da bodo kupcu vselej na voljo

informacije o identiteti ponudnika blaga in storitev v spletni trgovini www.vucko.si , kontaktni podatki, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s podjetjem

informacije o bistvenih značilnostih izdelkov in storitev iz spletne ponudbe

informacije o načinu in pogojih dostave

informacije o načinu plačila

informacije o reševanju morebitnih reklamacij

Ponudba izdelkov

Ponudba izdelkov je vidna na straneh www.vucko.si in se redno ažurira, zato so možne v ponudbi izdelkov tudi spremembe. Minimalno naročilo v B2B sistemu je 50 € brez DDV.

Cene

Vse cene so prikazane v EUR in ne vključujejo DDV, ki je jasno naveden na končnem obračunu. Cene in ostale ugodnosti (akcije, popusti, odprodaje …) veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Navedene cene veljajo le za nakup preko spletne trgovine www.vucko.si in za spodaj navedene načine plačila pod navedenimi pogoji.

Vučko d.o.o. si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila.

V primeru, da je podatek o ceni napačen oz., da se cena spremeni med obdelavo naročila, Vučko d.o.o. kupcu omogoči odstop od nakupa.

Cena promocijskih copatov, tekstila, vezenja ali tiska se določi ob prejemu povpraševanja.

Postopek nakupa

Po pregledu ponudbe ob izbranih artiklih uporabnik izbere možnost "Dodaj v košarico". Izbrani artikli so zbrani v košarici (zavihek desno zgoraj), ki jo lahko uporabnik kadarkoli preveri in v njej uredi artikle (spremeni količino in/ali jih odstrani iz seznama). Uporabnik naročilo zaključi s klikom na gumb »Na blagajno«, kjer pregleda seznam izbranih izdelkov. V košarici uporabnik v 5 korakih opravi celoten nakup:…

1. korak: prijava v spletno trgovino B2B

2.korak: uporabnik glede na prodajalčevo ponudbo izbere izdelke in jih odda v košarico, pregleda svoje naročilo (seznam in količino artiklov) in ga poljubno spremeni; v primeru spremembe količine se znesek v košarici avtomatsko preračuna.

3. korak: uporabnik preveri podatke za dostavo

4. korak: uporabnik izbere način plačila (po predračunu ali kreditna kartica ), označi, da se strinja s splošnimi pogoji in s klikom na gumb »Potrdi« zaključi nakup in izvede naročilo. Uporabniku se prikaže potrditev nakupa, hkrati prejme tudi sporočilo o potrditvi nakupa s povzetkom nakupa na e-naslov, katerega je vpisal v košarici. Pri izbiri plačila s kreditno kartico , je uporabnik ustrezno preusmerjen na vmesnik, kjer do konca izvede plačilo in se mu po uspešno izvedenem plačilu prikaže potrditvena stran nakupa. Hkrati na vpisan e-naslov prejme povzetek naročila.

5. korak: potrditev naročila. Z uporabnikovo potrditvijo in izvedbo naročila v 4. koraku nakupnega postopka podjetje Vučko d.o.o. pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila.  

Pred potrditvijo Vučko d.o.o. naročilo pregleda in si pridržuje pravico do zavrnitve v primeru, da artikla ni več na zalogi ali očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave lahko Vučko d.o.o. pokliče kupca na njegovo telefonsko številko, ki jo je vnesel v košarici.

Način plačila

V spletni trgovini www.vucko.si sta na voljo plačilo:

po predračunu - po nakupu na vpisan e-naslov prejmete podatke za plačilo, na podlagi katerih izvedete plačilo

s plačilno oziroma kreditno kartico. Sprejemamo kartična plačila Mastercard, Visa in BA Maestro.

Paypal

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika obvestite na info@vucko.si ali na št. + 386 1 7878 514 za kreditiranje kartice ali vračila kupnine.

**Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave.

Pri izbranem plačilu »po predračunu« boste v svoj elektronski predal prejeli podatke za izvedbo plačila: znesek plačila, transakcijski račun, referenco oz. sklic in namen plačila. V tem primeru boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom UPN (obrazec) na banki, pošti ali preko svoje spletne banke. Po opravljenem plačilu nam lahko zaradi hitrejše obravnave naročila na e-naslov info@vucko.si pošljete potrdilo o plačilu. Prejeti predračun je potrebno poravnati najkasneje v 3 delovnih dneh, v nasprotnem bo Vučko d.o.o. naročilo preklical.

Plačilo na TRR podjetja Vučko d.o.o. se uredi na podlagi podatkov, ki jih uporabnik prejme v primeru izbire plačila po predračunu.

Odlog plačila je v določenih primerih možen po predhodnem dogovoru.

Dobavni rok

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi je 2 do 4 delovne dni za dostavne naslove Sloveniji, v ostalih primerih, ki jih ni na zalogi pa je dobava do 7 delovnih dni po prejetju plačila oz. po dogovoru.

Dostava

Dostava je možna le na naslove v Sloveniji. Naročeno blago, ki je na zalogi, bomo v dostavo oddali v največ 4 delovnih dneh po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu v primeru izdelave predračuna, če ni drugače označeno. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas pošiljanja podaljša, zato prosimo za razumevanje. Če naročenega blaga trenutno ni na zalogi, vas bomo obvestili po elektronski pošti ali telefonu.

Dostava se izvaja v sodelovanju z GLS in Pošto Slovenije. Če vas v času dostave ni doma, lahko naročene artikle prevzamete v skladu s pravili dostavne službe.

Kupec prejme blago dostavljeno na naslov v skladu s pravili dostavne službe.

Ob prejemu dostavljenega blaga bo kupec prejel tudi originalni račun oziroma e-račun po predhodnem soglasju in dobavnico z vsemi podatki in v skladu s pogoji prodaje, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila, ker kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov Vučko d.o.o. ne bo upošteval.

Ne omogočamo plačila po povzetju za B2B kupce.

Poštnina

Poštnino za dostavo naročenega blaga plača kupec po veljavnem ceniku dostavne službe, katero izbere. Kupec, ki naroči za več kot 200 € neto ima pravico do brezplačne poštnine. V tem primeru si prodajalec pridržuje pravico do izbire dostavne službe.

Kupec lahko izbere tudi možnost osebnega prevzema naročenih izdelkov, v tem primeru stroškov dostave ni.

Kupoprodajna pogodba

Med prodajalcem Vučko d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Vučko d.o.o. potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za podjetje Vučko d.o.o. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Z oddajo naročila kupec jamči za točnost podatkov in hkrati potrjuje pogoje poslovanja ter jih nepreklicno in izključno priznava in sprejema kot sestavni del njegovega naročila.

Arhiviranje pogodb 

Potrjeno naročilo oziroma sklenjena pogodba se v elektronski obliki nahaja na sedežu podjetja Vučko d.o.o., Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija

Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na e-naslov  info@vucko.si ali po telefonu na št. + 386 1 7878 514.

Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva pri naročanju se ne razlikujejo od osnovne tarife.

Odstop od pogodbe

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Vučko d.o.o, Stranska vas ob Višnjici 17, 1295 Ivančna Gorica, e-pošta info@vucko.si, telefon: + 386 1 7878 514 o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe/pisno po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik uporabi priloženi vzorec-odstopni obrazec, ki je potrošniku na voljo tukaj (https://www.vucko.si/s/u/obrazec-za-vracila-in-zamenjave-izdelka-vucko.pdf).

V primeru odstopa od pogodbe nosi potrošnik neposredne stroške vračila blaga.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopa, mora blago vrniti na naslov podjetja Vučko d.o.o. čimprej oz. najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago mora kupec vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in kopijo originalnega računa. V primeru vračila delne količine naročenih artiklov, kadar se znesek naročenih artiklov zniža pod mejo zneska za brezplačno poštnino, se kupcu zaračuna oz. odšteje od zneska vračila prvo ne zaračunano poštnino.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če kupec v skladu s petim odstavkom 43.c člena nima pravice do odstopa,. ali po potrebi o okoliščinah, v katerih kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe (43b. čl. ZVPot) in sicer: pri blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim potrebam. To velja za vse artikle izdelane po naročilu stranke in personalizirane artikle.

Vučko d.o.o. vrne kupnino v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu. Vučko d.o.o. ima pravico zadržati vračilo prejete kupnine do prevzema vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarne napake, reklamacije, servis in garancija

V skladu z ZVPot podjetje Vučko d.o.o. nosi odgovornost za stvarne napake na blagu.

Kupec mora podjetje Vučko d.o.o. o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v roku dveh mesecev od odkritja napake in hkrati omogočiti pregled blaga. Vučko d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po poteku z zakonom določenega roka od prevzema blaga. Zakonsko določen rok je dve leti.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na blagu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

V podjetju Vučko d.o.o. se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času, v obojestransko zadovoljstvo in v skladu z zakonsko veljavnimi določili.

Reklamacijo (vračilo napačnega, nepopolnega ali poškodovanega blaga) javite z obrazcem za vračilo izdelka preko e-pošte info@vucko.si ali preko telefona na št. +386 1 7878 514.

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Dobavitelj artikla jamči za kakovost v garancijskem roku, če se uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski roki so po splošnem pravilniku in začnejo teči z dnem prevzema blaga s strani kupca. Obrazec za vračilo artikla v garanciji se nahaja tukaj (https://vucko.si/obrazec-za-vracila).

Vučko d.o.o. je organiziran na sedežu podjetja na Stranska vas 17, 1295 Ivančna Gorica, usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih napak in samostojno odloča o reševanju reklamacij, o zamenjavi izdelka z napako, razen v primerih, kjer je označeno drugače.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Kupec mora ob uveljavljanju reklamacije dostaviti z izdelki tudi in račun, kjer je naveden datum nakupa, št. računa.

Napake in škode, povzročene zaradi napačne uporabe izdelka, ki ga dobavlja Vučko d.o.o., niso pokrite z garancijskimi pogoji.

Popravila izvajamo v zakonsko določenem času hitro in kakovostno.

Reklamacije strank b2b partnerjev podjetja Vučko d.o.o. (v nadaljevanju parterji), partnerji sami urejajo s svojimi strankami, skladno z zakonodajo in internimi postopki reševanja reklamacij, zamenjav ali vračil.  B2b partnerji nato urejujejo nadaljnje postopke razrešitve reklamacije s podjetjem Vučko d.o.o..

Pritožbe in spori

Vučko d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotavljati učinkoviti sistem obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec lahko poveže s podjetjem Vučko d.o.o. telefonsko na številko +386 1 7878 514 ali po elektronski pošti na info@vucko.si

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Vučko d.o.o. bo v sedmih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga obveščal o poteku postopka.

Morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine www.vucko.si med kupcem in Vučko d.o.o., bosta stranki prvenstveno reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče Ljubljana.

Vučko d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali na dobavljenem blagu obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS), podjetje Vučko d.o.o. ne priznava pristojnosti izvajalcev IRPS za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom. Pritožbo lahko kupec vloži tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna tukaj.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše osebne podatke shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, obveščanja o novostih) in ostalo potrebno komunikacijo.

Podjetje Vučko d.o.o. se obvezuje, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ustrezna zaščita pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb). Kljub ustreznim tehničnim in organizacijskim postopkom za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo, Vučko d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi sam uporabnik, s tem, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno originalno opremo svojega računalnika, ki je posodobljena in protivirusno zaščitena.

Za potrebe poslovanja podjetje Vučko d.o.o. zbira naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu www.vucko.si. Vučko d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

O piškotkih in njihovi uporabi

 

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Piškotki niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja uporabnikov spletne strani glede njihove uporabe. Preberi več – link na piškotke

Osnovni podatki o ponudniku storitev spletne trgovine:

Naziv: Vučko d.o.o.Naslov: Stranska vas 17, 1295 Ivančna GoricaSpletna stran: www.vucko.siE-pošta: info@vucko.si

Telefon:Pritožbe in spori: +386 1 7878 514Trgovina: +386 1 7878 514Identifikacijska številka za DDV: SI38446626Matična številka: 1623290Transakcijski račun: SI56 0310 8100 0592 344

Vučko d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja spletne trgovine Vučko kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila. Obstaja možnost barvnega odstopanja slik na tej strani z barvami dejanskega produkta, kar je lahko posledica fotografiranja ali različnih nastavitev prikazovanja na monitorju.

Ko obiščete našo spletno stran, samodejno namestimo potrebne piškotke v vašo napravo, da se lahko naša spletna stran pravilno prikazuje in deluje. V vašo napravo lahko namestimo tudi neobvezne analitične in marketinške piškotke, če izberete možnost »Sprejmi vse«. Ti piškotki zbirajo in analizirajo različne informacije o vaši interakciji z našim spletno stranjo in drugimi spletnimi mesti za ciljno usmerjeno oglaševanje.

Prosimo, kliknite gumb  Sprejmi vse, če se strinjate z uporabo vseh vrst piškotkov ali zavrnite neobvezne piškotke s klikom na Zavrni vse '. Za več informacij si oglejte našo Politiko piškotkov.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Vucko
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.